สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒แจ้งขอความจำนงห้องเรียนพิเศษ ม.1 : วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 0:00 น. เป็นต้นไป

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 7 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 10 เมษายน 2564

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  72 คน

⇒ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 60 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

 

ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒เกรดเฉลี่ย ป.4-.5 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

⇒สอบข้อเขียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  80 คะแนน

⇒สอบข้อเขียน ความสามารถด้านจำนวน ด้านเหตุผล ด้านมิติสัมพันธ์ 20 คะแนน

 

ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

⇒สอบข้อเขียน ภาษาอังกฤษ 60 คะแนน

⇒สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ความสามารถด้านเหตุผล 40 คะแนน

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า

⇒รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบนักเรียน 1 นิ้ว

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน  และบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

⇒หลักสูตรการจบการศึกษาหรือแสดงว่ากำลังศึกา พร้อมฉบับจริงและสำเนาเอกสาร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครและเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: