สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒แจกเอกสารประกอบการสมัคร : วันที่ 9-23 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 -16.30 น.

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว : วันที่ 7 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 10 เมษายน 2564

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) จำนวน 1 ห้อง 30 คน

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) จำนวน 2 ห้อง 72 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)

⇒เป็นนักเรียนหญิง กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒มีเกรดเฉลี่ย ป.4-ป.5 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)

⇒เป็นนักเรียนหญิง กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒มีเกรดเฉลี่ย ป.4-ป.5 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)

⇒สอบข้อเขียนคณิตศาสตร์ 30 คะแนน วิทยาศาสตร์ 30 คะแนน ภาษาอังกฤษ  40 คะแนน

⇒สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)

⇒สอบข้อเขียน คณิตศาสตร์ 40 คะแนน วิทยาศาสตร์ 40 คะแนน และ ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒รูปถ่ายหน้าตรงแต่งเครื่องแบบนักเรียน

⇒หลักสูตรที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือใบรับรองกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

⇒หลักฐานแสดงผลการเรยีน

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: