สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร      : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

สอบคัดเลือก     : วันที่ 3 เมษายน 2564

ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 เมษายน 2564

รายงานตัว         : วันที่ 10 เมษายน 2564

มอบตัว              : วันที่ 22 เมษายน 2564

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียน GATE Program

⇒ห้องเรียน EPPLUS+

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียน GATE Program  144 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียน EPPLUS+ 60 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียน GATE Program

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒มีเกรดเฉลี่ยระดับป.4 – ป.5 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00

⇒เป็นเพศชาย

 

ห้องเรียน EPPLUS+

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒มีเกรดเฉลี่ยระดับป.4 – ป.5 วิชาอังกฤษพื้นฐาน แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00

⇒เป็นเพศชาย

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียน GATE Program

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ 40 %  วิทยาศาสตร์ 40 % ภาษาอังกฤษ 10 % ภาษาไทย 10 %

 

ห้องเรียน EPPLUS+

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ 25 % วิทยาศาสตร์ 25 % ภาษาอังกฤษ 40 %

⇒สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ การอ่านออกเสียง การสนทนาโต้ตอบ 10 %

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครหรือใบแจ้งความจำนง

⇒สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อนักเรียน

⇒สำเนาหลักฐานจบการศึกษาป.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเนาที่แสดงว่ากำลังศึกษาระดับป.6

⇒รูปถ่ายนักเรียน

⇒สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ ห้องเรียนพิเศษ GATE Program  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการ ห้องเรียนพิเศษ EPPLUS+  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: