สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา2564

โรงเรียนหอวัง ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

แจ้งความจำนง สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ : ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2564

 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 เวลา08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 23 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 23-24 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

 ห้องเรียนพิเศษ ดนตรี

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564 เวลา08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564 ภาคเช้าสอบข้อเขียน และ ภายบ่าย สอบปฏิบัติ

⇒ประกาศผล : วันที่ 23 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 23-24 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

1.ห้องเรียนและจำนวนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)  72  คน

⇒ห้องเรียนพิเศษ ดนตรี 35 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

⇒กำลังหรื้อสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒มีเกรดเฉลี่ย วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 ห้องเรียนพิเศษ ดนตรี

⇒กำลังหรื้อสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการประกวดระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2561

⇒สามารถปฏิบัติดนตรีสากล อ่านต่อระเบียบการ

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

⇒สอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสร์ ภาษาอังกฤษ

 

 ห้องเรียนพิเศษ ดนตรี

⇒สอบ วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  20 %

⇒สอบ การฟัง การอ่านโน๊ตดนตรี และการทดสอบปฏิบัติด้านดนตรีสากล (สอบปฏิบัติเครื่องมือ อย่างน้อย 1 เครื่องมือ ตามแผนสาขาวิชาดนตรีที่เปิดสอน) 80 % อ่านต่อที่ระเบียบการ

*คะแนนต้องผ่านเกณฑ์ไมน้อยกว่า 50 %

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ

ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง

หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่6 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

รูปถ่าย

 

5.ค่าเทอม

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษาละ 40,700 บาท

ห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษาละ 33,300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ แจ้งความจำนง สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ  <<คลิกยื่นที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนหอวัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: