สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ รอบที่2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ประกาศรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ รอบที่2 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ รอบที่2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 18-22 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 24 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 25 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 25 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 26 เมษายน 2564

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 25 คน

⇒ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 5 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา2563

⇒มีเกรดเฉลี่ย ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมป.4-ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษ Mini English

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา2563

⇒มีเกรดเฉลี่ย ป.4-ป.5 วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบปรนัย 60 คะแนน แบบทดสอบอัตนัย 40 คะแนน

 

ห้องเรียนพิเศษ Mini English

⇒สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Grammar Reading Conversation Writing Listening พาทละ 20คะแนน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

แจ้งความจำนงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.bangkok2.org  ให้ครบถ้วน

สำหรับสมัครออนไลน์ทางโรงเรียน

⇒สำเนาทะบเียนบ้านของผู้สมัคร

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นป.6

⇒หลักฐานแสดงผลการเรียน ป.4 แลบะป.5

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคผนวก

ค่าเทอม 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

⇒ ภาคเรียนที่1  13,600 บาท ภาคเรียนที่2 13,050 บาท

 

ห้องเรียนพิเศษ Mini English

⇒ภาคเรียนที่1 20,050 บาท ภาคเรียนที่2 19,950 บาท

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: