สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนโยธินบูรณะ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนโยธินบูรณะ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒กรอบข้อมูล : วันที่ 13-23 มีนาคม 2564

⇒รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 10 เมษายน 2564 เฉพาะห้องเรียน EP

⇒มอบตัว : วันที่ 17 เมษายน 2564

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนภาคภาษาอังกฤษ EP  ห้องเรียนละ 30 คน 4 ห้องเรียน รวม 120 คน

⇒ห้องเรียนนานาชาติ IP   ห้องเรียนละ 25 คน 1 ห้องเรียน รวม 25 คน

⇒ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SMP  ห้องเรียนละ 36 คน 2 ห้องเรียน รวม 72 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนภาคภาษาอังกฤษ EP 

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒เกรดเฉลี่ย ป.4-ป.5 2 ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒เกรดเฉลี่ย ป.4-ป.5 2 ปีการศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษ โครงการนานาชาติ IP 

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒เกรดเฉลี่ย ป.4-ป.5 2 ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SMP

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒เกรดเฉลี่ย ป.4-ป.5 2 ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒เกรดเฉลี่ย ป.4-ป.5 2 ปีการศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนภาคภาษาอังกฤษ EP 

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ 50 ข้อ 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ  100 คะแนน รวม 150 ข้อ 200 คะแนน

 

ห้องเรียนพิเศษ โครงการนานาชาติ IP 

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ แบบทดสอบภาษาอังกฤษบูรณาการความรู้ แบบปรนัย 120 ข้อ 120 คะแนน แบบอัตนัย 10 ข้อ 30 คะแนน

 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SMP

⇒สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาละ 40 % ภาษาอังกฤษ 20 % วิชาละ 40 ข้อ

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน

⇒สำเนบัตรประจำตัวประชาชน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนภาคภาษาอังกฤษ EP  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ โครงการนานาชาติ IP  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SMP <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนโยธินบูรณะ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: