สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนที่มี่ความสามารถพิเศษ 

⇒แจ้งความจำนง : วันที่ 12-27 เมษายน 2564

⇒รับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษยายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

⇒แจ้งความจำนง : วันที่ 12-28 เมษายน 2564

⇒รับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

1.ประเภทจำนวนรับ

⇒ห้องเรียนปกติ ประกอบด้วย การรับนักเรียนในเขตพื้นที่ 211 คน นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 212 คน นักเรียนที่มี่ความสามารถพิเศษ 15 คน ประกอบด้วย ด้านกีฬาและด้านดนตรี นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 90 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒12 ห้องเรียน 524 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒คุณสมบัติอื่น ตามระเบียบการประกาศ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ใช้วิธีการสอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา

⇒นักเรียนที่มีความสามารพิเศษ  ตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบแจ้งความจำนง

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒หลักฐานการจบการศึกษา

⇒รูปถ่าย

⇒แบบยื่นความจำนงตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

⇒หนังสือรับรองการอยู่อาศัยของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าบำรุงการศึกษา

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: