สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนทวีธาภิเศก ปีการศึกษา2564

โรงเรียนทวีธาภิเศก ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนทวีธาภิเศก ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนมีความสามารถพิเศษ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว :วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว :วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนที่มีความสามารถุพิเศษ โดยสอบปฏิบัติ 20 คน ประกอบด้วย ขับร้อง ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ฟุตซอล บาสเก็ตบอล กีฬาประเภทเดียว

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 184 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 122 คน

⇒นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 10 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒8 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 42 คน  จำนวนรับทั้งหมด 326 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่สมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนที่มีความสามารถุพิเศษ 

⇒สอบคัดเลือก ตามประเภทที่น้องสมัคร

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ20 คะแนน รวม 100 คะแนน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย

⇒บัตรเข้าห้องสอบที่พิมพ์ในระบบ TP admission พร้อมติดรูปถ่าย

⇒สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน  ของนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

⇒หลักฐานรับรองจากโรงเรียนแสดงผลคะแนนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนทวีภาภิเษก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนทวีภาภิเษก <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: