สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนมีความสามารถพิเศษ

⇒สมัครออนไลน์ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว :วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒สอบวัดความรู้พื้นฐาน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว :วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

สอบคัดเลือก และเงื่อนไขพิเศษ

⇒สมัครออนไลน์ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป จำนวน 317 คน แบ่งออกเป็น 2ประเภท แบ่งเป็นออก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับ 198 คน ,นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) รับจำนวน 119 คน

⇒ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน 32 คน ประกอบด้วย ด้านดนตรี ศิลปะ จำนวน 8 คน , ด้านกีฬา จำนวน 24 คน

⇒ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 47 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

396 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร อ่านต่อระเบียบการ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนที่มีความสามารถุพิเศษ 

⇒สอบปฏิบัติตามประเภทที่น้องจะสมัคร +แฟ้มสะสมงาน + สอบสัมภาษณ์ อ่านต่อที่ระเบียบการ

⇒สอบวัดความรู้พื้นฐาน

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่าย

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน โดยผู้ปกครองลงรายชื่อสำเนาถูกต้อง

⇒ระเบียนแสดงผลการเรียน ปฟ.1

⇒ใบรับรองผลการเรียน

⇒ใบประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่6 (ปพ.2)

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องมีหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษาป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 นำแฟ้มสะสมงาน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล และอื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: