สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครด้วยตัวเอง หรือทางออนไลน์

⇒ความสามารถพิเศษ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒ห้องเรียนปกติ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

 

สอบคัดเลือก

⇒ความสามารถพิเศษ : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ห้องเรียนปกติ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศผลและรายงานตัว

⇒ความสามารถพิเศษ : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒ห้องเรียนปกติ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 

มอบตัว

⇒ความสามารถพิเศษ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒ห้องเรียนปกติ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนละ 44 คน จำนวน 6 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 267 คน

สัดส่วนการรับ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 60 % นักเรียนทั่วไป 40 % ประกอบด้วย นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 158 คน นักเรียนทั่วไป 107 คน นักเรียนที่มี่ความสามารถพิเศษและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 26 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นอ่านต่อที่ระเบียบการ

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป

⇒ใช้คะแนนสอบ 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 100 %

 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒คัดเลือกโดยการทดสอบภาคปฏิบัติ ดูจากแฟ้มสะสมงาน เกียรติบัตร วุฒิบัตร โดยมีหลักฐานรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคขึ้นไป และการสัมภาษณ์

 

4.หลักฐานการสมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ปพ.1 หรือ ใบรับรอง ปพ.7  ว่ากำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา2563

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ม.4 และเว็บไซต์รับสมัครโรงเรียนสายปัญญารังสิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: