สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว :   วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

*สามารถสมัครทั้งออนไลน์ หรือไปสมัครที่โรงเรียนก็ได้

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก รับ 158 คน

⇒นักเรียนทั่วไป โดยการสอบคัดเลือก รับ 106 คน

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไม่เกิน 26 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนละ 44 คน จำนวน 6 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 264 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒คุณสมบัติเฉพาะตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป

สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ ทางด้านกีฬา คหกรรม งานใบตอง แกะสลัก คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

คัดเลือกโดย การทดสอบภาคปฏิบัติ ดูจาก แฟ้มสะสมงาน เกียรติบัตร วุฒิบัตร สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

.ใบสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: