สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2564

โรงเรียนศึกษานารี ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนศึกษานารี ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนมีความสามารถพิเศษ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว :วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว :วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ 

นักเรียนนอกพื้นที่บริการ 337 คน

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 37 คน

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 50 คน

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 16 คน ประกอบด้วย ด้านกีฬา 8 คน ด้านศิลปะ-ดนตรี 8 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

440 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒เป็นเพศหญิง

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร อ่านต่อระเบียบการ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนที่มีความสามารถุพิเศษ 

⇒สอบปฏิบัติตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ25 คะแนน รวม 125 คะแนน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน  ของนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนศึกษานารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: