สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนมีความสามารถพิเศษ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564 แก้เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว :วันที่ 30 เมษายน 2564 แก้เป็น วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว :วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 แก้เป็น วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แก้เป็น วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 แก้เป็น วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 แก้เป็น วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 แก้เป็น วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  25 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 222 คน

⇒ความสามารถพิเศษ 4 คน (ทัศนศิลป์)

⇒นักเรียนเงื่อนไข 57 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒308 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒เป็นเพศชาย

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร อ่านต่อระเบียบการ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนที่มีความสามารถุพิเศษ 

⇒สอบคัดเลือก วาดภาพระบายสี 70 คะแนน สอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มสะสมงาน 30 คะแนน

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ20 คะแนน รวม 100 คะแนน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย

⇒สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน  ของนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒รูปถ่าย

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ต้องยื่นหนังสือรับรองการเป็นนักเรียในเขตพื้นที่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: