สอบเข้าม.1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

 

ห้องเรียนพิเศษ

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 5 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 5 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 9 เมษายน 2564

 

ห้องเรียนปกติ

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

⇒ห้องเรียนปกติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน 72 คน

⇒ห้องเรียนปกติ 12 ห้อง จำนวน 527 คน ประกอบด้วย นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 316 คน นักเรียนทั่วไป 201 คน นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 10 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษ

⇒เป็นนักเรียนกำลังหรือสำเร็จระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒มีเกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชา ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีเกรดเฉลี่ย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนปกติ

⇒เป็นนักเรียนกำลังหรือสำเร็จระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร อ่านต่อที่ระเบียบการรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ

⇒สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

ห้องเรียนปกติ

⇒สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษ

⇒ใบสมัคร

⇒หลักฐานการจบการศึกษา หรือ ใบรับรองฉบับจริงจากโรงเรียนเดิม พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

⇒แบบรับรองผลการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ตามรูปแบบโรงเรียนสมุทรวิทยาลัย

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา

⇒รูปถ่าย

 

ห้องเรียนปกติ

⇒ใบสมัคร

⇒หลักฐานการจบการศึกษา หรือ ใบรับรองฉบับจริงจากโรงเรียนเดิม พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: