สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนมีความสามารถพิเศษ

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว :วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒สอบวัดความรู้พื้นฐาน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว :วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ / ทั่วไป / เงื่อนไขพิเศษ

⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 140 คน

⇒ประเภทนักเรียนทั่วไป จำนวน 178 คน

⇒ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน 14 คน

⇒ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 47 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

352 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒เป็นเพศหญิง

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร อ่านต่อระเบียบการ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนที่มีความสามารถุพิเศษ 

⇒สอบปฏิบัติตามประเภทที่น้องจะสมัคร +แฟ้มสะสมงาน + สอบสัมภาษณ์ อ่านต่อที่ระเบียบการ

⇒สอบวัดความรู้พื้นฐาน

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัครของโรงเรียนสตรีนนทบุรี

สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

⇒ระเบียนแสดงผลการเรียน ปฟ.1

⇒รูปถ่าย

⇒หลักฐานอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน (กรณีสมัครนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ให้นำมาวันทดสอบ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและเว็บไซต์รับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสตรีนนทบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

ตะลุยโจทย์ ONET ป.6 [วิทย์ EP. 9] / ครูวันTogether

   

Leave a Reply

%d bloggers like this: