สอบเข้าม1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

จำหน่ายคู่มือพร้อมใบสมัคร : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2564

 

ประเภทสอบคัดเลือก

สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 17-21 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

*สถานที่รับสมัคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)

สอบคัดเลือก : วันที่ 27 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบ :วันที่ 3 เมษายน 2564

รายงานตัวและมอบตัว : วันที่ 6 เมษายน 2564

 

ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ด้านดนตรีสากล ด้านนาฏศิลป์ไทย ศิลปะ

สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 17-21 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษ : วันที่ 24 มีนาคม 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 28 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบ :วันที่ 3 เมษายน 2564

รายงานตัวและมอบตัว : วันที่ 6 เมษายน 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และ 4

⇒ประเภท สอบข้อเขียน และประเภทความสามารถพิเศษ

⇒ประเภท ด้านกีฬา ด้านดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ประเภทสอบคัดเลือก

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ห้องเรียนปกติ 120 ที่นั่ง 3 ห้องเรียน และ ห้องเรียนพิเศษ (Gifed Program เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 40 ที่นั่ง 1 ห้องเรียน

 

ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1  พิจารณาจากผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภท สอบคัดเลือก

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒มีความประพฤติที่เรียบร้อย

 

ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ประเภทสอบคัดเลือก ม.1

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ห้องเรียนปกติ วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ จำนวน 150 ช้อ

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 100 ข้อ

 

ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1

⇒พิจารณาจากความสามารถทางด้านที่น้องสมัคร

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ประเภทสอบคัดเลือก ม.1

⇒ใบสมัคร

⇒รูปถ่ายแต่งเครืองแบบนักเรียน

 

ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1

⇒ใบสมัคร

⇒รูปถ่ายแต่งเครืองแบบนักเรียน

⇒หลักฐานแสดงผลการเรียน

⇒แฟ้มสะสมงาน

 

6.ขั้นตอนการสมัคร

⇒เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม

⇒เดินทางไปรับใบสมัคร ในวันที่ 21 ธันวาคม – 17 มกราคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

⇒เดินทางไปสมัคร ในวันที่ 9-17 มกราคม 2564

⇒สถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) อาคาร 18

 

7.ค่าสมัครสอบ 

⇒200 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ระดับ ม.1 โรงเรียนสาธิต มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: