สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ 

ประเภท นักเรียนในเขตพื้ที่บริการ ร้อยละ 50 จำนวน 107 คน

ประเภท นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 จำนวน 107 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

214 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่สมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ20 คะแนน รวม 100 คะแนน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

⇒หลักฐานรับรองจากโรงเรียนแสดงผลคะแนนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: