สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสายปัญญา ปีการศึกษา2564

โรงเรียนสายปัญญา ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสายปัญญา ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒นักเรียนทั่วไปไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ นักเรียนที่มี่ความสามารถพิเศษ : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

 

สอบคัดเลือก

⇒นักเรียนที่มี่ความสามารถพิเศษ : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศผลและรายงานตัว

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ: วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป : วันที่5 พฤษภาคม 2564

 

มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.จำนวนรับทั้งหมด

4 ห้องเรียน รวม 160 คน แบ่งเป็นนักเรียนในเขตบริการ และนักเรียนทั่วไปในอัตราส่วนร้อยละ 50:50

ประกอบด้วย

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 80 คน โดยการสอบคัดเลือก 58 คน นักเรียนที่มี่เงื่อนไขพิเศษ 22 คน

⇒นักเรียนทั่วไปไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ 80 คน โดยการสอบคัดเลือก 70 คน นักเรยีนที่มี่ความสามรถพิเศษ 10 คน

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นเพศหญิง

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ 40 คะแนน

นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ปพ.1 หรือ ใบรับรอง ปพ.7  ว่ากำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา2563

⇒รูปถ่าย

*กรณีผู้สมัครความสามารถพิเศษ ให้นำแฟ้มสะสมงาน และผลงานไปด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสายปัญญา  <<คลิกอ่านที่นี่>>.

เว็บไซต์โรงเรียนสายปัญญา  <<คลิกที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: