สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ(GP)/IEP โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ(GP)/IEP ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ(GP)/IEP โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์

⇒ความสามารถพิเศษ : วันที่ 1-27เมษายน 2564

⇒นอกเขต/ในเขต/พิเศษ : วันที่ 1-28 เมษายน 2564 (วันที่ 28 เมษายน 2564 ปิดระบบ 16.30 น.)

 

⇒ส่งเอกสารประกอบการสมัคร แฟ้มผลงานและอื่นๆ ที่โรงเรียน (เฉพาะความสามารถพิเศษ) : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒ทดสอบความสามารถพิเศษ(เฉพาะนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ) : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล/รายงานตัว ความสามารถพิเศษ : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก ทุกประเภท : วันที่1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล/รายงานตัว ทุกประเภท : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (เฉพาะเลือกห้องเรียน IEPและสอบผ่านข้อเขียน) : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒เรียนตามโครงการยกระดับ : วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564

⇒เข้าค่าย : วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

⇒เปิดภาคเรียน : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

 

 1.จำนวนรับ

⇒ความสามารถพิเศษ  ประกอบด้วย ศิลปะ รับ 10 คน กีฬา รับ 5 คน

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ รับ 190 คน

⇒ในเขตพื้นที่บริการ รับ 127 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ  รับ 64 คน

 

2.ห้องที่เปิดรับ 

⇒เลือก วิทย์-คณิต ห้องเรียน IEP  220 คน

⇒เลือก คณิต-วิทย์หุ่นยนต์ ห้องเรียน IEP 44 คน

⇒เลือก วิทย์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ห้องเรียนปกติ 44 คน

⇒เลือกคณิตทั่วไป ห้องเรียนปกติ 88 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6  โดยนักเรียนที่เลือกวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ ต้องมีเกรดเฉลี่ย ป.4 ป.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ นักเรียนที่เลือกประเภทความสามารถพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

*รายละเอียดอื่นตามโครงการที่น้องจะสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒แฟ้มสะสมงาน และผนงานอื่นๆ เฉพาะความสามารถพิเศษ

⇒ทดสอบความสามารถด้านที่น้องสมัคร เฉพาะความสามารถพิเศษ

⇒สอบข้อเขียน 5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ 30 ข้อ

เฉพาะนักเรียนสมัครเรียน IEP ต้องสอบข้อขียนภาษาอังกฤษ เพิ่มอีก 30 ข้อ เวลา 40 นาที

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒สำเนา ปฟ.1 หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6

*แนบไฟส์หลักฐาน และรอการยืนยันการสมัคร 3 วัน จึงจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้

⇒หลักฐานที่เข้าห้องสอบ ประกอบด้วย บัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

⇒เฉพาะกลุ่มที่สมัครความสามารถพิเศษ ให้นำเอกสารแสดงความสามารถพิเศษ ในวันที่ 24-27 เมษายน 2564

*เอกสารอื่นตามที่ระเบียบการระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ /IEP  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: