สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิส ปีการศึกษา2564

โรงเรียนวัดนวลนรดิส ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิส ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒กรอบใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร : วันที่ 19-28 เมษายน 2564

⇒คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติผลการสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก :วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 102 คน

⇒นักเรียนทั่วไป จำนวนรับ 157 คน

⇒นักเรียนความสามารถพิเศษ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) จำนวนรับ 60 คน

⇒นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวนรับ 4 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒323 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

⇒หลักฐานรับรองจากโรงเรียนแสดงผลคะแนนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5

⇒หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิส  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร โรงเรียนวัดนวลนรดิส <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: