สอบเข้าม.1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา2564

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ) ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อ สอบเข้าม.1 ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 17-21 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 24 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 27 มีนาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 24 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 24 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 17-21 มีนาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 24 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 3 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 25 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 27 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

ประเภทห้องเรียนปกติ

 

 

1.ประเภทห้องเรียนที่รับ

⇒ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

⇒ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒ประเภทห้องเรียนปกติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  72 ที่นั่ง

⇒ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 60 ที่นั่ง

⇒ประเภทห้องเรียนปกติ  360 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ย ป.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีเกรดเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เฉพาะวิชาพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ประเภทห้องเรียน EP

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ย ป.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ประเภทห้องเรียนปกติ

ตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ประเภทห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

⇒สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ประเภทห้องเรียน EP

⇒สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสอบวัดทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

 

ประเภทห้องเรียนปกติ

⇒สอบวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒ใบรับรองผลการเรียนตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

⇒สำเนาใบรับรอง ปพ.7 ของโรงเรียนเดิม

⇒สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ) <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: