สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา2564

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนมีความสามารถพิเศษ

⇒สมัครที่โรงเรียน : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผลและรายงานตัว :วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒สอบวัดความรู้พื้นฐาน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว :วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษและนักเรียนนอกพื้นที่บริการ

⇒สมัครที่โรงเรียน : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : ภายใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

1.ประเภทที่เปิดรับ 

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 150 คน

⇒นักเรียนทั่วไป 149 คน

⇒นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 35 คน

⇒นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 18 คน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านดนตรี/ศิลปะ ด้านวิชาการ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒352 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร อ่านต่อระเบียบการ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

นักเรียนที่มีความสามารถุพิเศษ 

⇒สอบปฏิบัติตามประเภทที่น้องจะสมัคร +แฟ้มสะสมงาน + สอบสัมภาษณ์ อ่านต่อที่ระเบียบการ

⇒สอบวัดความรู้พื้นฐาน

 

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

⇒สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ20 คะแนน รวม 100 คะแนน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒เอกสารยื่นความจำนงโรงเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน  ของนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

⇒สำเนาใบรับรอง (ใบปพ.7 หรือ ใบปพ.1) พร้อมผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒เกียรติบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ

⇒รูปถ่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: