สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา2564

โรงเรียนหอวัง ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนในเขต นอกเขต เงื่อนไขพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผล : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

ความสามารถพิเศษ

⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒ประกาศผล :   วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒รายงานตัว : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒มอบตัว : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

1.จำนวนรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 211 คน

⇒นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 194 คน

⇒ความสามารถพิเศษ 15 คน ประกอบด้วย ด้านกีฬา 8 คน ด้านนาฏศิลป์ 2 คน ด้านทัศนศิลป์ 2 คน ด้านดนตรีไทย 3 คน

⇒นักเรียนที่มี่เงื่อนไขพิเศษ 108 คน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒528 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบ วิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

เฉพาะความสามารถพิเศษ ตามประเภทที่น้องจะสมัคร ด้านกีฬา ให้เตรียมแฟ้มสะสมงานไปด้วย มีสัดส่วนใช้ถึง 50 % ด้านนาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ให้เตรียมแฟ้มสะสมงานและอุปกรณ์การสอบไปด้วย อา่นต่อที่ระเบียบการรับสมัคร

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบแจ้งความจำนง

⇒ทะเบียนบ้านฉบับจริงของบิดา มารดา ผู้ปกครอง

⇒รูปถ่าย

⇒นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ให้เตรียมหลักฐาน หนังสือรับรองไว้ด้วย

⇒แฟ้มสะสมงาน เฉพาะความสามารถพิเศษ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนหอวัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*โรงเรียนนี้ มีอัตราการแข่งขันที่สูงอย่างมาก  สพม.เขต 1 และ 2   ขอให้น้องและผู้ปกครอง ป.5-ป.6 อ่านระเบียบการให้รอบคอบ เพื่อความพร้อมในการสอบในปีนี้และปีต่อๆไป

 

ค่าบำรุงการศึกษา ม.1

เงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาละ 5,900บาท ในกรณีห้องเรียนปรับอากาศ ชำระเงินเพิ่มค่าบำรุงการศึกษาเพิ่ม ปีการศึกษาละ 1,600 บาท

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: