สอบเข้าม.1 ห้องเรียปกติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา2564

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียปกติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

⇒สอบคัดเลือก (ถ้ามี)           : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) : วันที่ 24-27 เมษายน 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)         : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

⇒จับฉลาก (ถ้ามี)                 : วันที่ 24-28 เมษายน 2564

 

สอบ/คัดเลือก

⇒สอบคัดเลือก (ถ้ามี)          : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) : วันที่ 29 เมษายน 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)         : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

จับฉลาก

⇒จับฉลาก (ถ้ามี)                 : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศผล

⇒สอบคัดเลือก (ถ้ามี)           : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) : วันที่ 30 เมษายน 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)         : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒จับฉลาก (ถ้ามี)                 : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

 

มอบตัว

⇒สอบคัดเลือก (ถ้ามี)           : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)         : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒จับฉลาก (ถ้ามี)                 : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

 

 

1.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  211 ที่นั่ง

⇒ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  317 ที่นั่ง

⇒ประกอบด้วย สอบคัดเลือก 212 ที่นั่ง  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 30 ที่นั่ง ได้แก่ ด้านกีฬา วอลเลย์บอล 6 คน ด้านตนตรี 15 คน ด้านศิลปะ 9 คน และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 75 ที่นั่ง

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒คุณสมบัติอื่นๆตามที่ระเบียบการระบุไว้

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบคัดเลือก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

เฉพาะประเภทความสามารถ สอบตามประเภทความสามารถที่สมัคร ด้านที่น้องสมัคร อ่านต่อที่ระเบียบการรับสมัคร

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครอง

⇒สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้หลักฐานตัวจริงมาเสนอด้วย  รวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

⇒ใบแสดงหลักฐานการจบการศึกษา กรณียังไม่จบให้ใช้หลักฐานว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นป.6 (ใบรับรองผลการศึกษา )

⇒รูปถ่ายผู้สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: