สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 72 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 60 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์

**คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 50%

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 

**ต้องได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 60% และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 50%

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  ตามลำดับ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง

⇒ปพ.1 

⇒ใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

⇒รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: