สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

 

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics Program)

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science in School Program)

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

⇒ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร (Cadet)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics Program) 36 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science in School Program)  36 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 30 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 36 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร (Cadet) 36 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics Program)

– สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00 

– สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science in School Program)

– สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00 

– สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

– สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00 

– สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

– สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00 

– สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร (Cadet)

– สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00 

– สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

⇒ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics Program)

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์  70 คะแนน

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 20 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 10 คะแนน

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science in School Program)

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์  30 คะแนน

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์  20 คะแนน

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 20 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 60 คะแนน

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์  45 คะแนน

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 45 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 10 คะแนน

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 

ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร (Cadet)

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์  45 คะแนน

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 45 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 10 คะแนน

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

⇒สมัครทาง www.rajsima.ac.th

⇒ใบรับรองผลการเรียน (แบบฟอร์มของโรงเรียน)

⇒รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

เว็บไซต์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>> 

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: