สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

 

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)

⇒ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

⇒ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) 30 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 60 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 60 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE) 30 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.25

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.25

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.25

⇒เป็นนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผ่านโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒เป็นนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผ่านโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ วิชาละ 50 คะแนน

⇒ประเมินเอกสารผ่านโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ วิชาละ 40 คะแนน

⇒ประเมินเอกสารผ่านโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และจับฉลาก ตามลำดับ

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ วิชาละ 30 คะแนน

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 20 คะแนน

⇒สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน

**ต้องได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50% จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และจับฉลาก ตามลำดับ

 

ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE)

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ วิชาละ 40 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และจับฉลาก ตามลำดับ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครกรอกผ่านระบบออนไลน์

⇒ปพ.1 หรือใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

⇒รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>> 

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: