สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบแรก

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตังแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564

 

รอบ2 สอบปกติ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 4 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2564

 

1.ระดับที่เปิดรับ

⇒ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที1

 

2.จำนวนรับ

⇒ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่1

⇒สอบวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และความสามารถวิชาการระดับประถมศึกษาตอนปลาย

⇒สอบสัมภาษณ์  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

รอบที่2

⇒สอบวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และความสามารถวิชาการระดับประถมศึกษาตอนปลาย

⇒สอบสัมภาษณ์  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

– รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลด้านหลัง)
– สําเนาสูติบัตร + สําเนาบัตรประชาชน + สําเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
– สําเนาบัตรประชาชน + สําเนาทะเบียนบ้าน บิดา อย่างละ 1 ฉบับ
– สําเนาบัตรประชาชน + สําเนาทะเบียนบ้าน มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
– สําเนาบัตรประชาชน + สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
– สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
– หลักฐานอื่นๆ เช่น สํา เนาสมุดรายงานผลการเรียน ฯลฯ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
**ลงลายมือชื่อรับรองสํา เนาถูกต้องทุกฉบับ

 

6.ค่าเทอม 

⇒ม.1 ภาคเรียนละ 80,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

#กวดวิชาTogether #เตรียมสอบเข้าม1 #วิทย์ป6
ติวสอบเข้า ม.1 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 สรุปสอบเข้า ม.1

“เรียนวิทย์ให้สนุก จะได้ทั้งความสุขความเข้าใจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ”
—ครูวันTogether—
รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: