โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ป.6 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ป.6 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ป.6 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2565

 

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรเพิ่มเติม มีอาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี และอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสร้างเป็นโรงเรียนต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสร้างเป็นโรงเรียนต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์  และ เมื่อได้ศึกษาในระดับม.6 สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ได้

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 1 ห้อง ห้องเรียนละ 30 คน

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒มีอายุครบ 6 ปีบริบรูณ์ เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒สอบสัมภาษณ์

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒สอบข้อเขียน วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

⇒สอบสัมภาษณ์

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 

⇒สอบข้อเขียน วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒รูปถ่ายหน้าตรง

⇒หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 หรือ ใบรับรอง หรือ เอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒สูติบัตรของผู้สมัครคัดเลือกเข้าเรียน

⇒ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒รูปถ่ายหน้าตรง

⇒หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองหรือเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

⇒บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

⇒ทะเบียนบ้าน

⇒ใบชำระเงิน

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

⇒รูปถ่ายหน้าตรง

⇒หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือใบรับรองหรือเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

⇒บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

⇒ทะเบียนบ้าน

⇒ใบชำระเงิน

 

6.ค่าสมัครสอบ

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒200 บาท

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

⇒500 บาท

 

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

⇒500 บาท

 

7.ทุนการศึกษา

นักเรียนสอบได้ ลำดับแรก ร้อยละ 5 ของจำนวนรับเข้า จะได้รับทุนการศึกษา ลำดับแรก ร้อยละ5 ของแต่ละระดับชั้น จะได้รับทุนการศึกษาปีต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้า ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: