โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

ชั้นเตรียมอนุบาล 

รับสมัครตลอดทั้งปี เวลา 08.30 – 16.0 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-4

รายการ รอบที่ 1 รอบที่ 2
วันเดือนปี ที่รับสมัคร 1 พ.ย. 64 – 7  ม.ค. ๖5

เว้นวันหยุดราชการ

1  ก.พ.  – 8 เม.ย. 65

เว้นวันหยุดราชการ

เวลาและสถานที่ 08.30 – 16.30  น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
08.30 – 16.30  น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ 12 ม.ค. 65
ที่ www.satit.lpru.ac.th
11  เม.ย. 65
ที่ ww.satit.lpru.ac.th
วันสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการนักเรียนผู้สมัคร 19 ม.ค. 65 เวลา 08.30 – 16.30  น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
20 เม.ย. 65

เวลา 08.30 – 16.30  น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 ม.ค. 65
ที่ ww.satit.lpru.ac.th
26 เม.ย. 65
ที่ ww.satit.lpru.ac.th
มอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา 24 – 31 ม.ค. 65
เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1 พ.ค. – 13 พ.ค. 65
เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

1.ระดับที่เปิดรับ

ระดับเตรียมอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล 1 2 และ 3

ระดับชั้นประถมศึกษา 1 2 3 และ 4

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ระดับเตรียมอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล 1 รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่อายุ 1 ปี 3 เดือนขึ้นไป

ระดับชั้นอนุบาล 2 รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่อายุ 3 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป

ระดับชั้นอนุบาล 3 รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่อายุ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษา 1 รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่อายุ 6 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษา 2 รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่อายุ 7 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษา  3 รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่อายุ 8 ปี บริบูรณ์ฺขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษา 4 รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่อายุ 9 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอประกาศ

 

5.เอกสารที่ใช้รับสมัคร

 • ใบสมัครซึ่งกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงเรียบร้อยชัดเจน  หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.satit.lpru.ac.th
 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน–พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองอย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อ-แม่ หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุล พ่อ-แม่-นักเรียนให้นำหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
 • สำเนาใบรับรองการตรวจกรุ๊ปเลือดจากโรงพยาบาลหรืออนามัย หรือสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ สมุดบันทึกพัฒนาการ จำนวน  1  ชุด (ถ้ามี)
 • ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
 • ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 • สมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6)
 • เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)

*นักเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาล ใช้เอกสารในข้อ 1 – 7

*นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ใช้เอกสารในข้อ 1 – 8

*นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๔  ใช้เอกสารในข้อ 1 – 11

*เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Webstie เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร : https://togethereduclub.com/
รวมคอร์สเรียนของกวดวิชา : https://together14.com/
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: