สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ รวมทั้งหมด 252 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือก จำนวนรับ 81 คน

⇒นักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก จำนวน 121 คน

⇒เงื่อนไขพิเศษ 50 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ

⇒สอบ 5 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ 20 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน 

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา

*สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้เจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริงตามแบบฟอร์มของโรงเรียน

⇒หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

รู⇒ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการ (สำหรับผู้สมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ  <<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: