สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment : SMTE)

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment : SMTE) 30 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 30 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS) 30 ที่นั่ง

-ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน 10 ที่นั่ง

-สอบคัดเลือก 20 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment : SMTE)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment : SMTE)

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ วิชาละ 80 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา วิชาละ 40 คะแนน

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และลำดับที่การสมัคร ตามลำดับ

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 60 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา วิชาละ 40 คะแนน

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และลำดับที่การสมัคร ตามลำดับ

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS)

-ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน 

⇒แฟ้มสะสมผลงาน 50%

⇒คะแนนสอบคัดเลือก 50%

**สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ วิชาละ 80 คะแนน

**สอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา วิชาละ 40 คะแนน

 

-สอบคัดเลือก 

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ วิชาละ 80 คะแนน

⇒สอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา วิชาละ 40 คะแนน

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และลำดับที่การสมัคร ตามลำดับ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment : SMTE) ส่งหลักฐานการสมัครระบบออนไลน์ 

⇒ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

⇒ปพ.1หรือใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

⇒ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือจากภาพถ่าย)

⇒ภาพถ่ายด้านหน้าบัตรประชาชนของนักเรียน (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ)

⇒ภาพถ่ายด้านหน้าและด้านหลังหลักฐานการศึกษา ปพ.1 (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ) หรือหนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

⇒ปพ.1หรือใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

⇒ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือจากภาพถ่าย)

⇒ภาพถ่ายด้านหน้าบัตรประชาชนของนักเรียน (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ)

⇒ภาพถ่ายด้านหน้าและด้านหลังหลักฐานการศึกษา ปพ.1 (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ) หรือหนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS)

⇒ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตามสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

⇒ปพ.1หรือใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

⇒ภาพถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือจากภาพถ่าย)

⇒ภาพถ่ายด้านหน้าบัตรประชาชนของนักเรียน (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ)

⇒ภาพถ่ายด้านหน้าและด้านหลังหลักฐานการศึกษา ปพ.1 (ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ) หรือหนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Mathematics  Technology and Environment : SMTE)   <<คลิกอ่านที่นี่>> 

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS) <<คลิกอ่านที่นี่>> 

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: