สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนปกติ รวมทั้งหมด 420 คน 

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 294 คน

⇒นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ)รวมเงื่อนไขพิเศษตามนโยบาย สพฐ. จำนวน 126 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้น

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒เป็นโสด

⇒มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

 

คุณสมบัติเงื่อนไขพิเศษ

⇒ เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการตำรวจหรือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดเลยหรือเคยได้รับคำสั่งให้ไปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

⇒เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างโรงเรียนเลยพิทยาคมที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

**กรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องมีการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 )**

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกสอบ

⇒สอบคัดเลือก 4 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

**หากผลคะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย จะพิจารณาจากวิชาที่ใช้สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามลำดับ**

⇒มีหลักฐานแนบตามประกาศเงื่อนไขที่สมัคร สมบูรณ์ ครบถ้วน

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒แบบบันทึกที่พิมพ์จากระบบบันทึกข้อมูลการสมัครออนไลน์

⇒สำเนา ป.พ. 1 แสดงผลการเรียนหรือเอกสารรับรองผลการเรียน

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน ทะเบียนบ้านบิดา มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒ค่าดำเนินการจัดสอบ คนละ 200 บาท

⇒รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน2 รูป

 

เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

⇒หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการ

⇒สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกแะสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเจ้าบ้านที่อาศัยอยู่ ถ่ายเอกสาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง )

** กรณีเป็นบุตรบุญธรรม แนบสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเป็นบุตรบุญธรรม สำเนาหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมพร้อมฉบับจริง โดยต้องมีการจดทะเบียนรับรองเป็นบัตรบุญธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

 

เฉพาะเงื่อนไขพิเศษ แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

กรณี เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการตำรวจหรือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดเลยหรือเคยได้รับคำสั่งให้ไปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนบ

⇒สำเนาบัตรประชาชนและคำสั่งปฏิบัติการราชการของ บิดา/มารดา ที่ปฏิบัติหน้าที่ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

กรณีเป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย แนบ

⇒ใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตและหนังสือรับรองหรือคำสั่งปฏิบัติหน้าที่(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

กรณีเป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างโรงเรียนเลยพิทยาคมที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน แนบ

⇒สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา ที่เป็นข้าราชการหรือบุคลากรของโรงเรียนเลยพิทยาคม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

** กรณีเป็นบุตรบุญธรรม แนบสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเป็นบุตรบุญธรรม สำเนาหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมพร้อมฉบับจริง โดยต้องมีการจดทะเบียนรับรองเป็นบัตรบุญธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเลยพิทยาคม <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ (นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ) โรงเรียนเลยพิทยาคม <<คลิกอ่านที่นี่>> 

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเลยพิทยาคม <<คลิกสมัครที่นี่>> 

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: