สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) 

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program)  72 ที่นั่ง 2 ห้องเรียน

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 30 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) 

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

⇒นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ส่วนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) 

⇒สอบวิชาพื้นฐาน 40% (ภาษาไทย 20%, ภาษาอังกฤษ 20%)

⇒สอบวิชาเฉพาะ 60% (วิทยาศาสตร์ 30%, คณิตศาสตร์ 30%)

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ 25%, วิทยาศาสตร์ 25%, ภาษาอังกฤษ 30%, ภาษาไทย 20% 

**กรณีคะแนนรวมเท่ากัน การพิจารณาลำดับจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงกว่า และหากยังเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ตามลำดับ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) 

⇒ใบสมัครของโรงเรียนเลยพิทยาคม (กรอกข้อมูลออนไลน์ที่ www.loeipit.ac.th ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพิมพ์มายื่นในวันรับสมัคร)

⇒รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 2 รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบให้เรียบร้อย)

⇒ปพ.1ประถมปลายหรือหลักฐานการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)

⇒ใบรับรองผลการเรียนตามฟอร์มที่กำหนด รับรองโดยผู้บริหารโรงเรียนฉบับจริง

⇒กรอกใบสมัครออนไลน์และปริ้นใบสมัครไปยื่นพร้อมหลักฐานที่กำหนดด้วยตนเอง (สวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมาในวันสมัคร)

 

  ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒ใบสมัครของโรงเรียนเลยพิทยาคม (กรอกข้อมูลออนไลน์ที่ www.loeipit.ac.th ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพิมพ์มายื่นในวันรับสมัคร)

⇒รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 2 รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบให้เรียบร้อย)

⇒ปพ.1ประถมปลายหรือหลักฐานการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)

⇒ใบรับรองผลการเรียนตามฟอร์มที่กำหนด รับรองโดยผู้บริหารโรงเรียนฉบับจริง

 ⇒กรอกใบสมัครออนไลน์และปริ้นใบสมัครไปยื่นพร้อมหลักฐานที่กำหนดด้วยตนเอง (สวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมาในวันสมัคร)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program)  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) <<คลิกอ่านที่นี่>> 

เว็บไซต์โรงเรียนเลยพิทยาคม <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: