สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

⇒ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

⇒ห้องเรียนดนตรี

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม   30 ที่นั่ง 

⇒ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 30 ที่นั่ง

-ประเภทโควตานักเรียนเรียนดี 5 ที่นั่ง

-ประเภทสอบคัดเลือก 25 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนดนตรี 35 ที่นั่ง 

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 3.00

 

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

-ประเภทโควตานักเรียนเรียนดี 5 ที่นั่ง

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50

⇒มีผลการเรียนภาษาอังกฤษเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50

 

-ประเภทสอบคัดเลือก 25 ที่นั่ง

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนภาษาอังกฤษเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00

 

ห้องเรียนดนตรี 

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

⇒มีความสามารถด้านดนตรี อย่างน้อย 1 ชนิด 

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ 40%, วิทยาศาสตร์ 40%, ภาษาอังกฤษ 20%

 

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

-ประเภทโควตานักเรียนเรียนดี

⇒สอบสัมภาษณ์

⇒แฟ้มสะสมผลงานความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ

**นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบเพื่อวัดพื้นฐานความรู้ในวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด

 

-ประเภทสอบคัดเลือก 

⇒สอบวิชา ภาษาอังกฤษ 50%, ภาษาไทย 20%, ความรู้ทั่วไป (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา) 30%

 

ห้องเรียนดนตรี 

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย รวม 40% 

⇒สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี 60%

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

⇒ใบสมัครของโรงเรียนลำปางกัลยาณี

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 3 รูป

⇒หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปี ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒บัตรประชาชน (ฉบับจริง)

 

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

-ประเภทโควตานักเรียนเรียนดี 5 ที่นั่ง

⇒ใบสมัครของโรงเรียนลำปางกัลยาณี

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 3 รูป

⇒หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปี ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒บัตรประชาชน (ฉบับจริง)

 

-ประเภทสอบคัดเลือก 25 ที่นั่ง

⇒ใบสมัครของโรงเรียนลำปางกัลยาณี

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 3 รูป

⇒หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา และผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีในรายวิชาภาษาอังกฤษ (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒บัตรประชาชน (ฉบับจริง)

 

 ห้องเรียนดนตรี 

⇒ใบสมัครของโรงเรียนลำปางกัลยาณี

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 3 รูป

⇒หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒บัตรประชาชน (ฉบับจริง)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนดนตรี <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนลำปางกัลยาณี <<คลิกอ่านที่นี่>> 

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: