สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา2565

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Gifted) 

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Gifted)   72 ที่นั่ง 2 ห้องเรียน

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 30 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Gifted) 

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่น้อยกว่า 3.50 ทั้งนี้ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 3.00 

**ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 2 นักเรียนต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือเเข่งขันในกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด

 

 ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Gifted) 

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ วิชาละ 40 ข้อ

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวมสูงสุด 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ

**ไม่นำคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษมาพิจารณาลำดับ แต่ต้องสอบให้ผ่านเกณท์ 50 คะแนนขึ้นไป (คะแนน T-Score) จึงจะตรวจคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

  ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ วิชาละ 40 คะแนน และสอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

ห้องเรียนพิเศษโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Gifted) (upload ไฟล์เอกสาร)

⇒ใบปพ.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)

**กรณีขาดคุณสมบัติข้อที่ 2 ต้องแนบหลักฐานผลการประกวดหรือแข่งขันตามที่โรงเรียนกำหนด

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร)

 

  ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (upload ไฟล์เอกสาร)

⇒ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย

⇒รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 2 รูป 

⇒ใบปพ.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)

⇒หนังสือรับรองความประพฤติ (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้ฉบับจริงและถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ) หรือสำเนา Passport ของผู้ปกครองฉบับจริง กรณีนักเรียนเป็นชาวต่างชาติ

 ⇒ใบรับรองของผู้ปกครองในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ (ผู้ปกครองเป็นผู้กรอกใบรับรองในวันที่สมัครสอบ)

 ⇒ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร เนื่องจากมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่มาสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Gifted)   <<คลิกอ่านที่นี่>> 

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: