สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

ห้องเรียนปกติ 5 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวมทั้งหมด200 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 100 คน

⇒นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 100 คน

⇒ความสามารถพิเศษ จำนวนรับ 10 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นนักเรียนชาย

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

⇒คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่เปิดรับสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ ตามประเภทที่นักเรียนสมัคร อ่านต่อระเบียบการ หน้า 1-2

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ

⇒ทะเบียนบ้านนักเรียน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง

⇒รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

⇒เอกสารแสดงผลการเรียน ป.พ.1 แสดงผลการเรียน 2 ปีการศึกษา

⇒หลักฐานเกียรติบัตรอื่นๆ(เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ(ความสามารถพิเศษ )โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี      <<คลิกสมัครที่นี่>>

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: