สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา2565

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนปกติ รวมทั้งหมด378 คน

 

2.ประเภทที่เปิดรับ

⇒ในเขตพื้นที่บริการ จำนวนรับ 152  คน

⇒นักเรียนทั่วไป จำนวนรับ 184 คน

⇒ความสามารถพิเศษ จำนวนรับ 10  คน แบ่งเป็น

  • ดนตรีสากล จำนวน 2 คน ชายหรือหญิง
  • ดนตรีไทย จำนวน 2 คน ชายหรือหญิง
  • ดนตรีพื้นเมือง จำนวน 1 คน ชายหรือหญิง
  • นาฏศิลป์ จำนวน 1 คน เฉพาะหญิง
  • กีฬาประเภทว่ายน้ำ จำนวน 1 คน ชายหรือหญิง
  • เชียร์ลีดเดอร์ จำนวน 1 คน ชายหรือหญิง
  • บาสเกตบอล จำนวน 2 คน ชายหรือหญิง

⇒เงื่อนไขพิเศษ 30 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกประเภท

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษา

⇒มีบิดามารดาเป็นผู้สนับสนุน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ภาคการศึกษาละ  3,250 บาท และมีที่อยู่อาศัยสามารถเดินทางถึงโรงเรียนได้ทันเวลาเข้าเรียนประจำวัน

⇒เป็นโสด

⇒มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

 

คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

⇒มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและต้องอาศัยอยู่จริงกับผู้ปกครอง เจ้าบ้าน อย่างน้อย 2 ปี นับถึง 16 พฤษภาคม 2565

⇒คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกประเภทดูรายละเอียดจากคู่มือการสมัครเข้าเรียน

 

คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

⇒เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจัดตั้งโรงเรียน

⇒เป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

⇒เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ

⇒เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

⇒ เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างประจักษ์ชัดแจ้ง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

⇒เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ ตามประเภทที่นักเรียนสมัคร อ่านต่อระเบียบการ หน้า 4-6

 

5.หลักฐานที่ใช้สมัคร

ในเขตพื้นที่บริการ

⇒ใบสมัคร

⇒รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

⇒บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ (ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ (ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ (ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง)

⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

นักเรียนทั่วไป

⇒ใบสมัคร

⇒รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

⇒บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ (ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง)

 ⇒หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 ⇒นำเอกสารรับรองหรือสำเนาเอกสารรับรองผลงานความสามารถพิเศษในวันสอบภาคปฏิบัติ

 

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

 ⇒หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงตามเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งแล้วแต่กรณี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ สอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

รวมสรุปต่างๆที่เพจกวดวิชาTogether : https://www.facebook.com/Together.Educated
Website เรียนออนไลน์ ประถม มัธยม : https://together-edu.com
ไม่พลาดแจ้งเตือนเมื่อมีไลฟ์ Line @together_junior
หรือคลิก https://lin.ee/EuqhTUB

———————————————————

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: