สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อสอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  ปีการศึกษา 2565

 

1.ห้องเรียนที่เปิดรับ

⇒ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (Gifted)

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (Gifted) 72 ที่นั่ง

⇒ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 60 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (Gifted) 

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

⇒สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า

⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (Gifted) 

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์และความถนัดคณิตศาสตร์

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์และความถนัดวิทยาศาสตร์

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และความถนัดคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และความถนัดวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

⇒สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ 100%) 

⇒สอบวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ 100%) 

⇒สอบวิชาภาษาอังกฤษ 

**พิจารณาลำดับจากคะแนนรวม หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ 100%)  และวิทยาศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ 100%)  ตามลำดับ

 

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (Gifted)

⇒ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน กรอกผ่านระบบออนไลน์แล้วพิมพ์ไปยื่นสมัครที่โรงเรียน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒ปพ.1 หรือใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด)

⇒รูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 3 รูป

 

ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

⇒ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน กรอกผ่านระบบออนไลน์แล้วพิมพ์ไปยื่นสมัครที่โรงเรียน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒ปพ.1 หรือใบรับรองที่มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด)

⇒รูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 3 รูป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (Gifted)  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

ระเบียบการรับสมัคร สอบเข้าม.1 ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

About TogetherEduClub

Check Also

สอบเข้าม.1 รอบ2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียน สพม.ปทุมธานี ปีการศึกษา2565

สอบเข้าม.1 รอบ2 …

Leave a Reply

%d bloggers like this: